Meerderjarigenbewind

Voor wie is meerderjarigenbewind bedoeld:
Volgens de wet is bewindvoering bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen. Voor sommige mensen kan bewindvoering tijdelijk, maar voor sommigen kan dat ook voor onbepaalde tijd zijn.

Hoe kunt u onder bewindstelling aanvragen:
Om onderbewindstelling te krijgen dient er een verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend. De kantonrechter van de woonplaats (arrondissement) van de onder bewind te stellen persoon neemt vervolgens de beslissing het bewind uit te spreken.

PATH Bewindvoering & Inkomensbeheer V.o.f. kan het verzoek aan de kantonrechter opstellen. Er dienen documenten aan de kantonrechter te worden overgelegd waaruit de kantonrechter kan concluderen dat u inderdaad niet in staat mag worden geacht uw financiële belangen te behartigen. Denk bijvoorbeeld aan een medische verklaring van een behandelend arts of psychiater. In sommige gevallen kan een sociaal verslag (van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker) reeds voldoende aanleiding geven om een onderbewindstelling uit te spreken. U ondertekent de aanvraag zelf. Kunt u dit om welke reden dan ook niet zelf, dan mag een naaste familielid, voogd, curator of mentor de aanvraag ook ondertekenen.

Na het indienen van het verzoek kan de kantonrechter u oproepen om deel te nemen aan de zitting in de rechtbank. Indien u daartoe niet in staat bent, kan de kantonrechter u, indien nodig, op uw verblijfplaats horen.

Wat zijn de taken van de Bewindvoerder:
De hoofdtaken van de bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, is het beheren en het beschermen van het vermogen van de onder bewindgestelde. In dit geval mag de onderbewind gestelde niet meer zelfstandig over zijn financiële middelen en goederen beschikken. Het beheer daarover is dan in handen van de bewindvoerder.

Er zal zoveel mogelijk overleg plaatsvinden met de onderbewind gestelde. Ook ontvangt de onderbewind gestelde periodiek een bedrag voor het huishoudgeld (leefgeld). Er zal door PATH Bewindvoering & Inkomensbeheer V.o.f. Rekening en Verantwoording afgelegd worden aan de rechter. De onder bewind gestelde kan er op die manier zeker van zijn dat het vermogen in goede handen is. Indien onder bewindgestelde daartoe zelf in staat is, zal hij/zij de jaarlijkse Rekening en Verantwoording kunnen controleren en voor akkoord ondertekenen, waarna deze aan de rechtbank zal worden overgelegd.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
– Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.
– Opstellen van een huishoudelijk budget.
– Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen.
– Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen.
– Openen van bankrekening (en).
– Aanvragen van huur- en zorgtoeslag.
– Aanvragen van kwijtschelding lokale belastingen.
– Verzorgen van jaarlijkse belastingaangiften (box 1).
– Doorbetalen van de vaste lasten.
– Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.
– Post verwerken en post naar de onder bewind gestelde verzenden.
– Jaarlijkse rapportage opstellen voor de rechtbank.

Wat kost meerderjarigenbewind:
Tarieven voor meerderjarigenbewind zijn conform de aanbevelingen van het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton). De jaarlijkse beloningen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. Alle tarieven zijn te vinden op www.rechtspraak.nl. 

* Alle vermelde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.